Preču atgriešana

1.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Preces iegādes 14 dienu laikā no Preces iegādes dienas, ja Prece šo 14 dienu laikā nav izmantota. Lai izmantotu Preces atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar Preci jāiesniedz Parki.lv adresē (Ganību dambis 29b, Rīga, LV 1005). Pēc rakstveida atteikuma iesniegšanas un Preces atgriešanas, Parki.lv nekavējoties izmaksā Klientam attiecīgos naudas līdzekļus.

Lejuplādēt Preces atteikuma veidlapu iespējams šeit.

1.2. Atteikuma tiesības nav iespējams pilnībā vai daļēji izmantot:

1.2.1. ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma;

1.2.2. ja noslēgts līgums par Pakalpojuma sniegšanu un Pakalpojuma izpilde ar Klienta piekrišanu jau ir uzsākta pirms 14 dienu termiņa beigām.

1.2.3. Ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes, tad Piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no Preces iegādes cenas .

1.2.4. Ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Klientu un Piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja Klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.

1.3. Noteikumu 1.1.punktā minētajā gadījumā Parki.lv nodrošina, ka ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šo Noteikumu 1.1.punktā minētā atteikuma saņemšanas dienas Klienta profilā, kas reģistrēts Mājas lapā, atrodas elektroniskie naudas līdzekļi Klienta samaksātās Pirkuma maksas apjomā, kurus Klients var izmantot kā maksāšanas līdzekli, iegādājoties citas Parki.lv Preces ar Mājas lapas starpniecību. Ja gadījumā Klients tomēr vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt uz Klienta kontu, Klients šo Noteikumu 1.1.punktā minētajā Preces atteikuma veidlapā norāda Klienta kontu, uz kuru Parki.lv atmaksā attiecīgos naudas līdzekļus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma un Preces saņemšanas. Ja Klients vēlas attiecīgos naudas līdzekļus saņemt skaidrā naudā, Klients to norāda šo Noteikumu 1.1.punktā minētajā Preces atteikuma veidlapā un iesniedz to Parki.lv, ierodoties darba dienā un darba laikā Parki.lv adresē kopā ar atgriežamo Preci. Parki.lv nekavējoties izmaksā attiecīgos naudas līdzekļus, pēc attiecīgā iesnieguma un Preces saņemšanas.

1.4. Klients, izmantojot šo Noteikumu 3.1.punktā minētās atteikuma tiesības ir atbildīgs par Preces vērtības un kvalitātes nesamazināšanos, kā arī par tādu Preces uzglabāšanu un transportēšanu, kas nav pasliktinājusi Preces kvalitāti.

1.5. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un atteikums nav saistīts ar attiecīgās Preces vai Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar Preces nogādāšanu Pārdevējam un bankas savstarpējo norēķinu izdevumus.

1.6. Pārdevējam ir pienākums bez liekas kavēšanās atmaksāt Klientam Pirkuma maksu, ja atteikums no Preces iegādes izdarīts šo Noteikumu 3.1.punktā minētajā termiņā un nepastāv šo Noteikumu 1.2. un 1.5.punktos noteiktie šķēršļi Pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

1.7. Parki.lv vienmēr izskata iespējamos preču apmaiņas variantus pret klientam vēlamo vai noderīgo  preci.